Consell escolar 2018-03-01T18:59:50+00:00

CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan de participació en el control i gestió del centre dels diferents sectors que constitueixen la comunitat educativa.

Està compost per: Director, Cap d’Estudis, Secretari, Representant de l’Ajuntament, professorat, pares, mares, alumnat i representant del PAS.
Entre altres atribucions té:

Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació anual del centre i aprovar el projecte educatiu, sense perjudici de les competències del Claustre del professorat, en relació amb la planificació i organització docent.

Participar en el procés d’admissió d’alumnes i vetlar perquè es realitze amb subjecció a l’establit en la legislació vigent.

Aprovar el reglament de règim interior del centre.

Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetlar perqué aquestes s’atinguen a la normativa vigent.

Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seua liquidació.

Analitzar i valorar el funcionament general del centre i l’evolució del rendiment escolar.

EQUIP DIRECTIU

DIRECTORA: Ramos Giner, Francisca Isabel

CAP D’ESTUDIS: López Tomás, Teresa

SECRETARI: Flores Vicedo, Manuel Ángel

 

FAMÍLIES

Colomer Puerto, Eugenia

Fernández Fornos, Luis

Muñoz Marqués, Mª Aránzazu

Olba Rallo, Amparo

 

PROFESSORAT

Campoy Mayordomo, José Francisco

Gallent Falcó, Conrado

Guerrero Galán, Carmen

Llopis Gomis, Raquel María

López Gómez, Amparo

 

ALUMNAT

Ivorra Gómez, Ariadna

Maestre Colomer, Altea

Molina Flores, Sonia

Ripoll Amat, Adrián

 

AJUNTAMENT

Román Gómez, Santiago

 

PAS

(actualment sense representació)

Itaca
Reserva de aula
Lloixa Novetats
Xarxa Llibres
Generalitat Valenciana