INFORMACIÓ BANC DE LLIBRES (DEVOLUCIÓ) / INFORMACIÓN BANCO DE LIBROS (DEVOLUCIÓN)

A continuació s’indica el procés de devolució dels llibres de l’alumnat de 4t d’ESO del curs 2019/2020 que pertany al Banc de Llibres.

La informació relativa a 1r, 2n i 3r d’ESO es publicarà els propers dies. La devolució d’aquests cursos està prevista per als dies 29 i 30 de juny, així com els dies 1, 2, 3 i 6 de juliol. Estiguen atents a l’informació que es publicarà en aquesta pàgina web.

——————————————————

A continuación se indica el proceso de devolución de los libros del alumnado de 4º de ESO del curso 2019/2020 que pertenece al Banco de Libros.

La información relativa a 1º, 2º y 3º de ESO se publicará los próximos días. La devolución de estos cursos está prevista para los días 29 y 30 de junio, así como los días 1, 2, 3 y 6 de julio. Estén atentos a la información que se publicará en esta página web.

——————————————————

DEVOLUCIÓ DELS LLIBRES CURS 2019 /2020 (4t ESO)

L’alumnat de 4t d’ESO del curs 2019/2020 que pertany al Banc de Llibres seguirà el procés següent per a la devolució dels llibres.

1) L’alumnat de 4t d’ESO lliurarà el lot de llibres complet juntament amb la documentació de «lliurament de llibres de text» adjunta, duplicada, degudament complimentada i signada per la persona responsable de l’alumne/a el dia i hora que se li assigna en la cita prèvia. (preguem màxima puntualitat per tal d’agilitzar els tràmits tant com siga possible).

*En cas que l’alumnat s’haja de presentar a la prova extraordinària d’alguna de les matèries, portarà a l’institut el llibre de la matèria en qüestió el dia de l’esmentada prova i li’l lliurarà a la coordinadora de llibres M. Carmen Llorca.

2) Dates i hores de lliurament dels lots de llibres (consultar document de les cites prèvies enviat al correu electrònic).

4t ESO A i 4t ESO B: dijous 18 de juny (amb les cites prèvies assignades. Veure quadrant al correu electrònic).
4t ESO C i 4t PMAR: divendres 19 de juny (amb les cites prèvies assignades. Veure quadrant al correu electrònic).

3) La comissió de gestió i valoració del banc de llibres comprovarà i valorarà el material entregat.

4) El lot de llibres ha de lliurar-se sense forros, en un estat acceptable, amb els cantos reparats i esborrades les anotacions en llapis.

En el cas que es detecte un ús indegut o s’haja produït una pèrdua d’algun dels llibres, la família haurà de reposar el llibre o pagar-ne l’import.

5) A causa de la situació d’excepció en què ens trobem per la pandèmia del Covid-19, la valoració exhaustiva dels llibres es realitzarà després d’una quarantena. En conseqüència, en cas d’anomalies o desperfectes la coordinadora del Banc de llibres es posaria en contacte amb la família per resoldre la incidència.

IMPORTANT: PER TORNAR ELS LLIBRES, NOMÉS ACUDIRÀ UNA PERSONA PER LOT I SERÀ OBLIGATORI L’ÚS DE LA MASCARETA.

NOTA: Per a qualsevol aclariment addicional poden posar-se an contacte amb la coordinació del Banc de llibres a través del correu bancodelibros@ieslloixa.com.

Ningú no podrà ser atés sense cita prèvia.

——————————————————

DEVOLUCIÓN DE LOS LIBROS CURSO 2019/2020 (4º ESO)

El alumnado de 4º de ESO del curso 2019/2020 que pertenece al Banco de Libros seguirá el siguiente proceso para la devolución de los libros.

1) El alumnado de 4º de ESO entregará el lote de libros completo junto con la documentación de «entrega de libros de texto» adjunta, duplicada, debidamente cumplimentada y firmada por la persona responsable del alumno/a el día y hora que se le asigna en la cita previa. (Rogamos máxima puntualidad para agilizar los trámites en lo posible).

* En caso de que el alumnado tenga que presentarse a la prueba extraordinaria de alguna de las materias, llevará al instituto el libro de la materia en cuestión el día de dicha prueba y se lo entregará a la coordinadora de libros M. Carmen Llorca.

2) Fechas y horas de entrega de los lotes de libros (consultar documento de las citas previas enviado al correo electrónico).

• 4º ESO A y 4º ESO B: jueves 18 de junio (con las citas previas asignadas. Ver cuadrante en el correo electrónico).

• 4º ESO C y 4º PMAR: viernes 19 de junio (con las citas previas asignadas. Ver cuadrante en el correo electrónico).

3) La comisión de gestión y valoración del banco de libros comprobará y valorará el material entregado.

4) El lote de libros debe entregarse sin forros, en un estado aceptable, con los cantos reparados y borradas las anotaciones en lápiz. En caso de que se detecte un uso indebido o se haya producido una pérdida de alguno de los libros, la familia deberá reponer el libro o pagar su importe.

5) Debido a la situación de excepción en que nos encontramos por la pandemia del Covidien-19, la valoración exhaustiva de los libros se realizará después de una cuarentena. En consecuencia, en caso de anomalías o desperfectos la coordinadora del Banco de libros se pondría en contacto con la familia para resolver la incidencia.

IMPORTANTE: PARA DEVOLVER LOS LIBROS, SOLO ACUDIRÁ UNA PERSONA POR LOTE Y SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA.

NOTA: Para cualquier aclaración adicional pueden ponerse en contacto con la coordinación del Banco de libros a través del correo: bancodelibros@ieslloixa.com

Nadie podrá ser atendido sin cita previa.

 

Documents necessaris / Documentos necesarios

Document lliurament llibres 4 ESO (Ciències) A i B 19_20

Document lliurament llibres 4ESO C D 19_20

Document lliurament llibres en blanc 19_20

2020-06-13T12:04:10+00:00